Adembescherming voor de Bedrijfshulpverlener

conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening
 
Doelgroep
De opleiding is bestemd voor Bedrijfshulpverleners die als onderdeel van de taak van de Bedrijfshulpverlening een gidsfunctie en/of reddingsfunctie hebben en daarbij gebruik maken van adembescherming. Hierbij kan gedacht worden aan de Bedrijfshulpverleners die werken in collegegebouwen, (gerechtgebouwen, politiebureaus, huizen van bewaring, TBS-, jeugd- en rijkswerk- inrichtingen, militaire strafgevangenis, psychiatrische ziekenhuizen en verpleeginrichtingen), en in ziekenhuizen, industriegebouwen e.d. 
 
Toelating
De cursist dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma ‘Basisopleiding Bedrijfshulpverlener'.  De cursist heeft vrijstelling van de Basisopleiding BHV wanneer het een in company maatwerktraining betreft  De cursist is medisch geschikt om een ademluchtmasker te dragen en te werken onder overdruk, hiertoe kan de cursist een geldige verklaring van een arts overleggen. De cursisten dient een normale fysieke conditie te hebben om deel te kunnen nemen en de Nederlandse taal te beheersen.
 
Doelstelling
Arbeidsomstandighedenwet.
 
De cursist: 
• Kent het belang van de Arbeidsomstandighedenwet voor de werknemer en de werkgever.  
• Is bekend met het principe van de ademhaling.  
• Weet wat een ademcrisis is en hoe deze door ademhalingstechniek kan worden voorkomen.  
• Is bekend met Adembeschermende middelen, af- en onafhankelijk. 
• Kent de gevaren die de ademhaling bedreigen. 
• Kent de toepassing van meeruren aansluiting / manifold. 
• Kan veilig gebruik maken van beschikbare adembescherming  
• Kan met behoud van eigen veiligheid een persoon redden (snelle redding) met de beschikbare en de juiste persoonlijke en adembeschermingsmiddelen 
 
De cursist weet:
Welke (aanvullende) persoonlijke beschermingsmiddelen worden onderscheiden en wanneer die gebruikt dienen te worden. 
 
Inhoud van de training       
De module Adembescherming gaat in op diverse aspecten, technieken en richtlijnen voor het gebruik van adembescherming, zonder daarbij in te gaan op de specifieke procedures die in bedrijven gelden voor het uitvoeren van de taken (redding en gidsfunctie). In de opleiding zullen die procedures echter zeker aan bod komen en getraind worden.  De combinatie van theorie en praktijk heeft als doel de bedrijfshulpverlener met adembescherming veilig en verantwoord te laten optreden.
 
Documentatie
Hand-outs van de theoretische achtergrond.
 
Examinering 
Het examen omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Als beide examenonderdelen met een voldoende resultaat worden afgesloten, ontvangt de deelnemer het certificaat BHV Adembescherming, dat één jaar geldig is. Oefenen is een wettelijke verplichting: het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een onderdeel te herhalen. Tetra Safety BV zorgt voor een tijdige herhaaloproep
 
Opleidingsplaats 
In company


Wij maken bij voorkeur gebruik van de faciliteiten van BON-Holding te Wijster en Zuidbroek voor de opleiding BHV Ademluchtdrager
 
Aantal deelnemers
Minimaal 2 en maximaal 12 personen per docent.                

Tijdsplanning
16 tot 24 uur inclusief examen.  Bij minder personen kan de tijdsduur worden verkort.
In overleg is maatwerk mogelijk qua cursus uren en dagen. 

Kosten 
De kosten van de opleiding zijn terug te vinden in de offerte. 
Prijzen zijn exclusief leer-, les- en hulpmiddelen, lunch daar waar nodig en warme dranken. 
 
Inlichtingen
Indien u na het lezen van dit infoblad nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 
Mogelijke wijzigingen  
Mogelijke wijzigingen in de gegevens van dit infoblad blijven voorbehouden